Λήψη μέτρων για ευλογιά αιγοπροβάτων

Δημοσιεύτηκε στις 26/07/2018    

ΘέμαΛΗΨΗ ΜΈΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΜΦΆΝΙΣΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η ζώνη επιτήρησης συμπεριλαμβάνει και μέρος της Π.Ε. Χίου

ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Τα ζώα μολύνονται όταν έρθουν σε επαφή με μολυσμένα ζώα, αντικείμενα, οχήματα και ζωοτροφές.

Ο άνθρωπος μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια, μεταφέροντας τον Ιό με τα υποδήματα και τα ενδύματά του.

Μηχανικοί φορείς του ιού μπορεί να είναι οι σκύλοι, οι γάτοι, τα πτηνά, καθώς και άλλα ζώα.

Υπήρξαν επιδημίες οι οποίες μεταδόθηκαν με τον άνεμο σε μεγάλες αποστάσεις.

Η εμφάνισή της έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην κτηνοτροφία, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία και η θανάτωση όλου του κοπαδιού αποτελεί την πολιτική ελέγχου της ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα επιβάλλονται περιορισμοί στο εμπόριο ζώων και ζωοκομικών προϊόντων

 

Μέτρα Βιοπροφύλαξης

Οι κάτοικοι των νησιών που επισκέπτονται την Τουρκία και µεταβαίνουν σε αγροτικές, δασικές περιοχές ή/και σε πάρκα για λόγους επαγγελµατικούς,  αναψυχής ή για κυνήγι κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και να µεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν έρθει σε επαφή µε ζώα των ευαίσθητων ειδών, θα πρέπει για τουλάχιστον 15 ηµέρες µετά την επιστροφή τους, να µην έρθουν σε επαφή µε ζώα. Επισηµαίνεται ότι και οι αγριόχοιροι ανήκουν στα ευαίσθητα είδη και είναι φορείς του ιού.

Οι ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων θα πρέπει να αυξήσουν τα µέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να µειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, µεταξύ των οποίων είναι και η Ευλογιά. Ορισµένα προληπτικά µέτρα περιγράφονται και στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σηµεία:

-      Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.

-      Απολυµαντική τάφρος για τα οχήµατα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

-      Τακτικός καθαρισµός και απολύµανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού.

-      Αποφυγή της εισόδου οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους  που έχουν έρθει σε επαφή µε άλλες εκµεταλλεύσεις.

-      Καθαρισµός και απολύµανση των οχηµάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και µετά την µεταφορά ζώων και προϊόντων.

-      Περιορισµός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και µε άλλες εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

-      Καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκµετάλλευση.

-      Παραµονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισµό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ηµέρες.

-      Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των µηχανηµάτων και των συσκευών που χρησιµοποιούνται.

-      Αποµάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιµναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόµων. - Απεντόµωση και µυοκτονία στις εγκαταστάσεις.

-      Καταπολέµηση εξωπαράσιτων και χρήση εντοµοαπωθητικών.

-      Να µην χρησιµοποιούνται µεταχειρισµένα εργαλεία, εξοπλισµός και αντικείµενα προερχόµενα από άλλες εκµεταλλεύσεις.

-      Αποφυγή προµήθειας εργαλείων, εξοπλισµού και αντικειµένων για τις εκµεταλλεύσεις από την Τουρκία.

-      Να µην επιτρέπεται σε άτοµα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή µε ζώα.

-      Προµήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.

Ο Προϊστάμενος

του Τμήματος Κτηνιατρικής Χίου

Ισίδωρος Αμέντας

TAGS

//-->