Πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 308.883€, για την ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χίου

Δημοσιεύτηκε στις 07/09/2020    

Το Επιμελητήριο Χίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο «Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας γιαδημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς» υπέβαλε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πρόταση με τίτλο πράξης «Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου».Η πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 308.883€, αφορά την ανάπτυξη συστημάτων καιυπηρεσιών ΤΠΕ που εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:

Άξονας 1: Αναβάθμιση της εσωτερικής Ψηφιακής Υποδομής σε λογισμικό και υλικό

Άξονας 2: Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Κέντρο

Άξονας 3: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών

Πιο συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα και υπηρεσίες:- Αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Επιμελητηρίουκαι αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης Portal έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρωςστις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις αλλά και να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες που θααναπτυχθούν.- Δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης επιχειρήσεων όπου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας θα αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας(newsletter, email, SMS) και θα περιλαμβάνει τόσο μαζική όσο και στοχευμένη εξατομικευμένη ενημέρωση.- Πλήρης διαδικτυακή εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με το Επιμελητήριο μέσω ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης σε ένα σημείο (One Stop Shop).- Εξειδικευμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικών Δημοσκοπήσεων και Ψηφοφορίας.
- Αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών απαραίτητων για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών.- Ολοκληρωμένο ψηφιακό επιχειρηματικό κέντρο.

TAGS