Διάκριση του Ευρωπαϊκού Project “Sea of Skills”στο οποίο συμμετείχε το Επιμελητήριο Χίου

Δημοσιεύτηκε στις 19/07/2018    

Το Έργο “Sea of Skills”  (Erasmus +) μετά την αξιολόγησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε εξαιρετική βαθμολογία και χαρακτηρίσθηκε ως success story”.

 

Το Project χαρακτηρίζεται από την Επιτροπή ειδικών αξιολογητών  ως καινοτόμο, με σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα που μπορούν να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικών στον τομέα της κατάρτισης των αλιέων και τέλος ως πηγή έμπνευσης.

 

Το Επιμελητήριο Χίου συμμετείχε στο Έργο εκπονώντας ένα ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Οδηγό για την επιχειρηματικότητα στην Αγγλική γλώσσα τον οποίο παρουσίασε σε Μάλτα, Τουρκία και Ελλάδα.

 

Αυτή η σημαντική εξέλιξη παρέχει στους εταίρους του Project σημαντικά πλεονεκτήματα κυρίως κατά τη διεκδίκηση παρόμοιων Projects.

 

Γ. Περρής

 

 

 

Λίγα λόγια για το Project:

 

Τίτλος : Εμπλουτίζοντας τις Γνώσεις, Δεξιότητες, και Ικανότητες των Αλιέων, ‘SeaofSkills’,  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια υλοποίησης : Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2017

http://seaofskills.eu/?lang=el

 

Κοινοπραξία Φορέων του SeaofSkills

 

5 χώρες: Ελλάδα, Τουρκία, Μάλτα, Ιρλανδία, Ισπανία

9 φορείς: Κοινωφελές Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος” – Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, AquaTT, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Εμπορικό Επιμελητήριο Χίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Ege, Πανεπιστήμιο Μάλτας, Research & Innovation Strategy Experts (RISE)

 

Περίληψη του SeaofSkills

 

Οι κλάδοι της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περιλαμβάνονται στους βασικούς άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής και χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο SeaofSkills, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Erasmus+, έχει διαμορφώσει υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης για αλιείς μικρής παράκτιας αλιείας. Οι ανάγκες των αλιέων σε εκπαίδευση και κατάρτιση αποτυπώθηκαν μέσω έρευνας πεδίου στη Χίο (Ελλάδα), στο Τσεσμέ (Τουρκία), και σε στοχευμένες περιοχές στη Μάλτα. Στη συνέχεια, το υλικό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης στις περιοχές – στόχου του έργου και αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους αλιείς, τους εκπαιδευτές και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταγραφή και στην ανάδειξη των υφιστάμενων κανονισμών και συστάσεων όσον αφορά στους κλάδους της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο (ΙΜΟ, FAO), σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας – Ε.Ε.) και σε εθνικό επίπεδο (πολιτικές, εθνικά συστήματα πιστοποίησης). Ο στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της ποιότητας και ελκυστικότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των αλιέων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των κλάδων της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συγκεκριμένα:

 

Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης που παρέχεται στους εκπαιδευτές αλιέων

Διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Αύξηση της συμμετοχής των αλιέων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά

Χαρτογράφηση των αναγκών των αλιέων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

Προσαρμογή των νεότερων εξελίξεων στους κλάδους της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά και γλωσσικά πλαίσια για την πιο αποτελεσματική διάχυση αυτών

Εστίαση στο θέμα της υπεραλίευσης και της εξάντλησης των αλιευτικών αποθεμάτων

Προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων

 

 

TAGS

//-->